DATUM OBJAVE: 12. 3. 2021

2. ROK ZA PRIJAVO: 30. 8. 2021

INSTITUCIJA: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin. V Halozah so to: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk, Makole, Rogatec

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z: 

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote, 
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, 
  • ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Maksimalna višina sofinanciranja je v občinah Vzhodne kohezijske regije

  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.


Najbolj brano ta mesec