Obveščamo vas o naslednjem pomembnem datumu:
S 1. 1. 2017 začnejo veljati nekatere novosti na davčnem področju.
Novosti se dotikajo gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.
Več informacij najdete na spletni strani e-VEM, portal za podjetja in podjetnike; tukaj.
Obveščamo vas o naslednjem pomembnem datumu:
Od 1. 1. 2017 je obvezna vgradnja senzorjev CO v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru.
Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor; tukaj.


  • četrtek, december 15, 2016

Ministrstvo za kulturo ima objavljenih več javnih razpisov s področja kulture in kulturne dediščine.

1. Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture«
2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (spomeniško-varstveni projektni razpis)
3. Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2017-2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Več informacij o razpisih in povezave na domače strani razpisov najete tukaj.
Obveščamo vas o naslednjem pomembnem datumu:
S 1. 1. 2017 se začne uporabljati Zakona o dimnikarskih storitvah
Najpomembnejšo novost zakon prinaša uporabnikom dimnikarskih storitev, ki bodo imeli možnost izbire dimnikarske družbe z vsemi koristmi konkurenčnega trga, za uporabnike prijaznejšo izvajanje storitev ter cenovno konkurenčnost, saj bodo določene najvišje dovoljene cene storitev.
Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor; tukaj.
Obveščamo vas o naslednjem pomembnem datumu:
S1. 1. 2017 se ukinjajo registrski računi
Zaradi procesa evropske integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih se v Republiki Sloveniji ukinjajo registrski računi pri KDD.
Več informacij najdete na spletni strani KDD Centralno klirinške depotne družbe; tukaj.
  • sobota, december 10, 2016

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Haloze
objavlja
JAVNI POZIV ZA IZBOR OCENJEVALNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE VLOG, ODDANIH NA JAVNE POZIVE LAS HALOZE V OBDOBJU 2014-2020.
Rok za oddajo vloge za ocenjevalca v ocenjevalni komisiji LAS Haloze je 9.1.2017 (datum prispetja na naslov PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane).
Več informacij o javnem pozivu najdete na spletni strani LAS Haloze tukaj.

LAS Haloze bo v začetku leta 2017 objavil prve javne pozive za izbor operacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 5. oktobra 2016 izdalo odločbo o potrditvi Lokalne akcijske skupine Haloze in Strategije lokalnega razvoja Haloze 2014-2020. Lokalna akcijska skupina Haloze (v nadaljevanju LAS Haloze) je na podlagi te odločbe za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« upravičen do največ 709.239,22 EUR iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in do največ 628.862,66 EUR iz sredstev Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

V novembru 2016 je upravni odbor LAS Haloze potrdil Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze, ki je osnovo za objavo javnih pozivov in je objavljen na spletni strani LAS Haloze. Na prvem javnem pozivu za operacije, sofinancirane iz naslova sklada EKSRP, ki bo objavljen v začetku januarja 2017, bo razpisanih 250.000,00 EUR. Za operacije, sofinancirane iz naslova sklada ESRR, ki bo objavljen v februarju 2017, bo razpisanih 200.000,00 EUR. Drugi javni poziv za oba sklada, bo predvidoma objavljen še pred poletjem 2017.

Več informacij najdete na spletni strani LAS Haloze tukaj.

Najbolj brano ta mesec