Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP) začenja nov natečaj za podporo inovativnim idejam, izdelkom in storitvam za zeleno gospodarstvo v alpski regiji. 

- ohranjanje narave,
- naravi prijazna obnova,
- trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo,
- zeleni turizem ali
- izobraževanje in obveščanje o naravi, krajni in biotski raznovrstnosti

Razpis je odprt do 15. 01. 2023

Več informacij na: www.gi-goes-business.eu/

Pašna skupnost Naravni park Haloze – Čerinovo je bila ustanovljena leta 2020 z namenom upravljanja strmih travišč v Halozah. Upravljanje površin poteka po agroekoloških načelih. Delovanje skupnosti temelji na načelih socialne ekonomije. Člani skupnosti so usmerjeni k reševanju družbeno odgovornih problemov, v tem primeru odpravi zaraščanja kmetijskih površin in ustvarjanju priložnosti za nova delovana mesta. Eden od namenov je ohranjanje biodiverzitete na suhih traviščih, kjer med drugim rastejo tudi divje orhideje. S kontrolirano mešano pašo goveda in drobnice razvijajo različne ekosistemske storitve in iz zaraščenih površin spreminjajo v kmetijsko rabo s pašno kosnim sistemom rabe suhih travišč.

Pašna skupnost Naravni park Haloze – Čerinovo je v sklopu projekta Na(j)prej lokalno! skupaj z rejci drobnice, klavnico KZ Rače in Mesarijo Kokol vzpostavilo delovanje kratke dobavne verige in dalo na prodajni trg konfekcionirano meso jagnjetine, ki je vakumsko pakirano v manjših kosih primernih za rabo v družinskih gospodinjstvih, HORECA sektorju in kuhinjah javnih zavodov. 


Naročilo za meso jagnjetine je možno izvesti na povezavi tukaj

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5.

Rok za predložitev vlog: 30.8.2021 in 27.09.2021.

Namen javnega razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije. Sklad razpisuje dobrih 17 milijonov evrov posojil, sredstva pa se dodeljujejo brezobrestno.

Vloga se odda v elektronski obliki na spletni srani: Prijava v Aplikacijo e-Rsklad (r-sklad.si)
 


Socialni podjetniki, zadružniki, posamezniki in organizacije,
 ki delujete na področju socialne ekonomije ali pomembno prispevate k njenem razvoju, 
 
vabimo vas k sodelovanju na natečaju 

Naj socialno podjetje ali zadruga 2021
in 
Naj podpornik/-ica socialne ekonomije 2021
v Podravju, 

ki ga že tretje leto razpisujemo v okviru projekta 
Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo -  SocioLab. 


Namen natečaja je predstaviti primere dobre prakse širši javnosti in pridobiti zanimanje medijev ter tako dvigniti prepoznavnost akterjev ter sektorja socialne ekonomije na splošno. Prav tako pa je lahko proces izpolnjevanja prijave na natečaj priložnost za evalvacijo in čas za refleksijo delovanja vašega socialnega podjetja ali zadruge v preteklem letu. S podelitvijo priznanj pa vam, aktivnim posameznikom in skupinam, želimo pokazati, da prepoznavamo in cenimo vaše delo, trud in prizadevnost za pozitivne družbene spremembe.
Slavnostna podelitev priznanj se bo odvila v začetku meseca oktobra 2021, več podrobnosti pa bomo predstavili kmalu. Dogodek bo odlična priložnost za druženje in mreženje z udeleženci, podporniki, mediji, zainteresirano in strokovno javnostjo.

Prijava
Prijavnica za posamezen sklop (v prilogi) se odda v elektronski obliki na info@sociolab.si ali v fizični obliki na stično točko.

Rok prijave
Prijavnice sprejemamo do nedelje, 5. 9. 2021.

Način izbora
Predloge bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija po spodaj navedenih merilih izbora.


Pogoji in merila

Dodatne informacije
Za več informacij ali pomoč pri oddaji prijave 
pošljite email na info@sociolab.si,
pokličite na 040 376 202,
se obrnite na stične točke v vašem lokalnem okolju:
 

Vabljeni k sodelovanju in širjenju informacij! 


Uspešno delo še naprej,
Ekipa projekta SocioLab

V okviru projekta SocioLab - Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo že četrto leto zapored organiziramo Sejem socialne ekonomije, ki se bo odvil med 9. in 13. uro v soboto, 3. julija 2021 v Mariboru, natančneje na Trgu svobode. Na sejmu se bodo predstavili socialni podjetniki in zadružniki ter drugi predstavniki socialne ekonomije s Podravja in okolice.

Vabilo in več informacij o programu

V sklopu aktivnosti projekta Sociolab kot del sistema podpore socialni ekonomiji v Podravju se organizira sejem socialne ekonomije, ki bo potekal v soboto, 03. 07. 2021, v Mariboru. Na sejmu se boste lahko brezplačno predstavili iniciative/socialna podjetja/zadruga iz širšega območja Podravja.

Na voljo:
● promocija razstavljavcev na spletu, družbenih omrežjih Sociolab in partnerjev;
● izdelava promocijskega gradiva za razstavljavce (sejemska brošura in predstavitvena tablica);
● brezplačna možnost prodaje/predstavitve/promocije na turistično zanimivem in obiskanem mestnem jedru;
● brezplačen najem stojnice;
● možnost postavitve svojih oglasnih panojev.

Vabilo in več informacij za razstavljavce

Prijavite se lahko na svoji stični točki Sociolab ali na 040 376 202 oz. info@caap.si, kjer dobite tudi vse dodatne informacije.Laboratorij družbenega inoviranja na podeželju se izvaja kot del projekta CERUSI in povezuje partnerske organizacije iz Avstrije, Italije, Slovaške, Češke republike, Nemčije in Slovenije. V Sloveniji aktivnosti izvaja Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Reševanje izzivov na podeželju

-odseljevanje mladih
-staranje prebivalstva
-oddaljenost od storitev
-dostop do javnega prevoza
-oddaljenost od trgovskih in upravnih središč
-pomanjkanje kulturne in turistične ponudbe
-monofunkcionalnost vasi
-dostop do ekoloških izdelkov
-dolge transportne poti
-dostop do podjetniškega podpornega ekosistema
-brezposelnost

Kdaj:

25. ali 26. ali 27. maj 2021 / 15:00 - 18:00 = delavnica
(datum delavnice je odvisen od razvrstitve v skupino)

9. junij 2021 = spoznavanje dobrih praks in trendov s področja inovativnih produktov, trajnostnega turizma ter medgeneracijskega sodelovanja in skrbi za starejše

8. julij 2021= predstavitev idej in mreženje s potencialnimi podporniki, partnerji in financerji

Povezava do prijavnice TUKAJ.
 

V letošnjem letu bo 30. aprila po Evropi prvič potekal  "Dan travniških sadovnjakov". Z obeleževanjem tega dne poudarjamo pomen ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst ter širši družbeni pomen, ki ga imajo travniški sadovnjaki v evropskem prostoru. Na pobudo Biotehniške fakultete  in Zveze sadjarskih društev Slovenije bomo tudi v Sloveniji  obeležili Dan travniških sadovnjakov.

Naravni park Haloze - Čerinovo se pridružuje pobudi Dan travniških sadovnjakov, ki ga bomo obeležili v petek, 30. 4. 2021 med 14.30 uro in 17. uro v Naravnem parku Haloze - Čerinovo (Trdobojci 34b, 2285 Zgornji Leskovec). 

Predstavili bomo pomen agroekoloških načel v visokodebelnih sadovnjakih ter izvedli prostovoljno akcijo s prikazom zaščite sadnih dreves na pašniku.

Udeležbo je potrebno predhodno najaviti na info@halo.si ali 02 795 32 00, ter upoštevati Ukrepe za zajezitev širjenja okužb (Navodila NJIZ), ki bodo veljala na termin dogodka. 


Pobuda za posredovanje vsebin o visokodebelnih travniških sadovnjakih slovenski javnosti (Sporočilo za javnost)

Program ob vseevropskem dnevu travniških sadovnjakov v Sloveniji
DATUM OBJAVE: 12. 3. 2021

2. ROK ZA PRIJAVO: 30. 8. 2021

INSTITUCIJA: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin. V Halozah so to: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk, Makole, Rogatec

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z: 

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote, 
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, 
  • ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Maksimalna višina sofinanciranja je v občinah Vzhodne kohezijske regije

  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.


 Vabimo vas na video-sestanek/delavnico

"Kolesarski odklop v Halozah, 

ki bo v torek, 2. 3. 2021 ob 10.00 uriNa delavnico se prijavite, tako da pošljete sporočilo na info@halo.si in poslali vam bomo dostopno povezavo za delavnico.

Namen delavnice je opredeliti kolesarstvo v Halozah z različnih vidikov in povezati že obstoječo infrastrukturo, z aktivnostmi, ki se že izvajajo, ter povezati akterje, ki se z razvojem kolesarstva na območju Haloz že aktivno ukvarjajo ali imajo namen razvijati to dejavnost v prihodnje.

Različni deležniki vam bodo predstavili trenutne aktivnosti, ki se izvajajo na področju razvoja kolesarskih poti in s turizmom povezanih dejavnosti v navezavi s kolesarstvom ter lokalne kolesarske mobilnosti v Halozah. 

Vabilo na delavnico "Kolesarski odklop v Halozah".


Uvodni pozdrav in uvod v delavnico
Jernej Golc, PRJ Halo

--

Dravska kolesarska pot v navezavi na Haloze
Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije Podravje-Maribor

--

Gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Halozah
Matic Šinkovec, direktor občinske uprave Občine Majšperk

--

Aktivnost kolesarstva v okviru projekta sodelovanja Naša Drava
mag. Mojca Metličar, vodja projekta Naša Drava iz LAS Bogastvo podeželja

 --

Aktivnosti občin v okviru projekta Naša Drava (mobilne kolesarnice, e-kolesa)
mag. Sebastian Toplak, župan Občine Podlehnik

 --

Gorske kolesarske povezave
projekt: Turistična destinacija Haloze – Nina Horvat, Občina Cirkulane
Matej Obu, Zadruga BikeLab z.o.o., so.p.

--

Posnetek in digitalizacija kolesarskih in pohodnih poti
projekt: Turistična destinacija Haloze – Evelin Makoter Jabločnik, Občina Zavrč

--

Možnosti sodelovanja raziskovalnega dela študentov etnologije in arhitekture v Halozah in
Primeri dobrih praks arhitekturnih rešitev kolesarskih poti in povezanih etnografskih in arhitekturnih gradiv
Nives Čorak, Tina Gradišer, Barbara Viki Šubic - Center arhitekture Slovenije
Sandi Abram, Blaž Bajič, Ana Svetel, Veronika Zavratnik - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta UL


Delavnica bo trajala predvidoma do 11:30.


     
Ministrstvo za kulturo je objavilo javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2021). Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer za: investicijsko-vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi ter nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov, ki se izvajajo v javni kulturni infrastrukturi.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem pozivu, znaša največ 2.000.000,00 EUR.

Poziv bo trajal od 12. 2. 2021 do 12. 3. 2021.


Fotografija je last KD Cirkulane.
Odprt je javni poziv za vključitev v Pospeševalnik družbenih inovacij SocioLab, kjer je možna brezplačna podpora pri razvoju in uresničevanju podjetnih in inovativnih idej, ki rešujejo družbene probleme/izzive. V Pospeševalniku vam je trajanju do največ enega leta na voljo: 

- mentorstvo (vsakemu udeležencu/skupini/socialnemu podjetju/zadrugi se dodeli mentor, ki ga spremlja in usmerja ves čas vključenosti v Pospeševalnik)

- svetovanje (vključeni  imajo dostop do  svetovalcev, ki jim pomagajo pri razvoju poslovne ideje, zagonu socialnega podjetja ali zadruge, izboljšanju poslovanja, rasti socialnega podjetja/zadruge, trženju, digitalizaciji ali na drugih za dejavnost pomembnih področjih in sicer v skupni vrednosti do 2.050,00 EUR neto)

- usposabljanje (za manjše skupine vključenih organiziramo usposabljanja iz ciljno usmerjenih področij: marketing, prodaja, digitalne kompetence, socialno podjetništvo & zadružništvo, merjenje družbenih učinkov, ipd.)

- promocija (vključenost v digitalno promocijo, predstavitev na sejmih in drugih dogodkih, ipd.)
mreženje in povezovanje (udeležba na konferencah, B2C in B2B srečanjih, ipd.)

- souporaba prostorov za sestanke, skupnostne aktivnosti, ipd. na 5 stičnih točkah v Podravju: Maribor, Ptuj,  Slovenska Bistrica, Cirkulane, Lenart

Do sedaj smo z mentorstvom, svetovanjem in podjetniškimi usposabljanji podprli že 28 socialnih podjetij, socialno-podjetniških iniciativ in zadrug. 

Celotno povabilo se nahaja tukaj.

Prijavni obrazec za vključitev v pospeševalnik se nahaja tukaj

Najbolj brano ta mesec

Arhiv spletnih objav