• ponedeljek, marec 07, 2022

Javni razpis P4I 2020 za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih (obmejna problemska območja) je namenjen za investicije mikro, malim in srednje velikim podjetjem v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge) s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe z vzpostavitvijo nove poslovne enote / podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe in prispevajo k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja. Beseda »proizvodnja« v besedilu javnega razpisa pomeni tudi izvajanje storitev.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom in skladni z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom. Upravičeni stroški so:
- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme),
- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta, do največ 10 % celotnih upravičenih stroškov projekta),
- stroški transporta, montaže in zagona opreme. V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva. 

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis.


Prijavna roka: 29.3.2022 in 12.4.2022 do 14 ure.

Prijavni obrazci in več informacij je dosegljivo tukaj


Najbolj brano ta mesec