DATUM OBJAVE: 12. 3. 2021

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

INSTITUCIJA: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin. V Halozah so to: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk, Makole, Rogatec

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z: 

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote, 
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, 
  • ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Maksimalna višina sofinanciranja je v občinah Vzhodne kohezijske regije

  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.


 Vabimo vas na video-sestanek/delavnico

"Kolesarski odklop v Halozah, 

ki bo v torek, 2. 3. 2021 ob 10.00 uriNa delavnico se prijavite, tako da pošljete sporočilo na info@halo.si in poslali vam bomo dostopno povezavo za delavnico.

Namen delavnice je opredeliti kolesarstvo v Halozah z različnih vidikov in povezati že obstoječo infrastrukturo, z aktivnostmi, ki se že izvajajo, ter povezati akterje, ki se z razvojem kolesarstva na območju Haloz že aktivno ukvarjajo ali imajo namen razvijati to dejavnost v prihodnje.

Različni deležniki vam bodo predstavili trenutne aktivnosti, ki se izvajajo na področju razvoja kolesarskih poti in s turizmom povezanih dejavnosti v navezavi s kolesarstvom ter lokalne kolesarske mobilnosti v Halozah. 

Vabilo na delavnico "Kolesarski odklop v Halozah".


Uvodni pozdrav in uvod v delavnico
Jernej Golc, PRJ Halo

--

Dravska kolesarska pot v navezavi na Haloze
Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije Podravje-Maribor

--

Gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Halozah
Matic Šinkovec, direktor občinske uprave Občine Majšperk

--

Aktivnost kolesarstva v okviru projekta sodelovanja Naša Drava
mag. Mojca Metličar, vodja projekta Naša Drava iz LAS Bogastvo podeželja

 --

Aktivnosti občin v okviru projekta Naša Drava (mobilne kolesarnice, e-kolesa)
mag. Sebastian Toplak, župan Občine Podlehnik

 --

Gorske kolesarske povezave
projekt: Turistična destinacija Haloze – Nina Horvat, Občina Cirkulane
Matej Obu, Zadruga BikeLab z.o.o., so.p.

--

Posnetek in digitalizacija kolesarskih in pohodnih poti
projekt: Turistična destinacija Haloze – Evelin Makoter Jabločnik, Občina Zavrč

--

Možnosti sodelovanja raziskovalnega dela študentov etnologije in arhitekture v Halozah in
Primeri dobrih praks arhitekturnih rešitev kolesarskih poti in povezanih etnografskih in arhitekturnih gradiv
Nives Čorak, Tina Gradišer, Barbara Viki Šubic - Center arhitekture Slovenije
Sandi Abram, Blaž Bajič, Ana Svetel, Veronika Zavratnik - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta UL


Delavnica bo trajala predvidoma do 11:30.


     
Ministrstvo za kulturo je objavilo javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2021). Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer za: investicijsko-vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi ter nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov, ki se izvajajo v javni kulturni infrastrukturi.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem pozivu, znaša največ 2.000.000,00 EUR.

Poziv bo trajal od 12. 2. 2021 do 12. 3. 2021.


Fotografija je last KD Cirkulane.
Odprt je javni poziv za vključitev v Pospeševalnik družbenih inovacij SocioLab, kjer je možna brezplačna podpora pri razvoju in uresničevanju podjetnih in inovativnih idej, ki rešujejo družbene probleme/izzive. V Pospeševalniku vam je trajanju do največ enega leta na voljo: 

- mentorstvo (vsakemu udeležencu/skupini/socialnemu podjetju/zadrugi se dodeli mentor, ki ga spremlja in usmerja ves čas vključenosti v Pospeševalnik)

- svetovanje (vključeni  imajo dostop do  svetovalcev, ki jim pomagajo pri razvoju poslovne ideje, zagonu socialnega podjetja ali zadruge, izboljšanju poslovanja, rasti socialnega podjetja/zadruge, trženju, digitalizaciji ali na drugih za dejavnost pomembnih področjih in sicer v skupni vrednosti do 2.050,00 EUR neto)

- usposabljanje (za manjše skupine vključenih organiziramo usposabljanja iz ciljno usmerjenih področij: marketing, prodaja, digitalne kompetence, socialno podjetništvo & zadružništvo, merjenje družbenih učinkov, ipd.)

- promocija (vključenost v digitalno promocijo, predstavitev na sejmih in drugih dogodkih, ipd.)
mreženje in povezovanje (udeležba na konferencah, B2C in B2B srečanjih, ipd.)

- souporaba prostorov za sestanke, skupnostne aktivnosti, ipd. na 5 stičnih točkah v Podravju: Maribor, Ptuj,  Slovenska Bistrica, Cirkulane, Lenart

Do sedaj smo z mentorstvom, svetovanjem in podjetniškimi usposabljanji podprli že 28 socialnih podjetij, socialno-podjetniških iniciativ in zadrug. 

Celotno povabilo se nahaja tukaj.

Prijavni obrazec za vključitev v pospeševalnik se nahaja tukaj


V sklopu programa Sociolab vas vabimo na interaktivno delavnico pod nazivom Kreativna delavnica za razvoj idej, ki jo bo vodila Nastja Mulej 

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 14.12.2020 od 12. ure do 15. ure.

Pri razvoju katere ideje bi na delavnici želeli sodelovati izberete v prijavnici tukaj.

- občasna ali dolgotrajnejša pomoč starejšim
- namembnost za zapuščene oz. prazne objekte, hiše
- aktiviranje brezposelnih starejših
- vključevanje mladih v lokalne aktivnosti
- povezovanje ponudnikov (prenočišč, hrane)
- trajnostni turizem
- ekološko kmetovanje
- skrb za zdravje v lokalni skupnosti

Delavnica je brezplačna, je pa potrebna predhodna prijava tukaj
Najbolj brano ta mesec