POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo za mlade, ki že več kot deset let mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Nanj se lahko do 20. marca prihodnje leto prijavijo mladi do 29. leta, ki še nimajo svojega podjetja.

Na tekmovanje se lahko prijavijo osnovnošolci 7.,8. in 9. razreda, srednješolci, študentje in mladi do 29. leta, ki še nimajo svojega podjetja. Ko bodo sodelujoči predložili svoje ideje, bo strokovna komisija v vsaki starostni kategoriji izbrala deset najboljših, ki bodo svoje ideje predstavili na državnem tekmovanju.

Prijave in več informacij je dosegljivo tukaj.
Maribor, 06. septembra 2018 - so na tiskovni konferenci projekta SocioLab deležniki predstavili projekt, ki bo ključno izboljšal stanje na področju podpornega okolja za socialne ekonomije in katerega široko partnerstvo, bo do konca projekta, 31.12.2021 postavilo pomembne razvojne mejnike na področju socialnih ekonomij, predvsem socialnih podjetij in zadrug.

Jernej Golc, direktor PRJ Halo je kot partner v projektu se zahvalil vodilnemu partnerju Fundaciji za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, da je tudi območje Haloz bilo sprejeto v široko kohezijsko partnerstvo v Podravju.

Omenil pa je, da "podeželska območja obsegajo okrog 90% ozemlja EU, na katerem živi približno 60% prebivalstva (SURS, 2016). Spremljanje razvoja podeželja je ena od prednostnih problemskih področij EU. Dejstvo je, da se posamezna podeželska območja med sabo močno razlikujejo tako na ravni EU kot na ravni Slovenije. Glavni cilj razvojnih programov je, čim bolj zmanjšati razlike med območji in zagotoviti trajnostni razvoj na družbenem, okoljskem predvsem pa gospodarskem področju. Uvajanje pristopov socialnega podjetništva, zadružništva na območju Haloz lahko dajo pozitivne odgovore na nekatere od demografskih, gospodarskih, okoljskih in širših družbenih problemov kot so: staranje prebivalstva, odseljevanje mladih in delovno aktivnih prebivalcev, ki so bolj izobraženi.
Pomanjkanje delovnih mest, pomanjkanje opremljene infrastrukture, obmejnost in obrobnost, manj ugodni naravni pogoji za kmetijstvo so ključni razlogi, da govorimo o strukturnih problemih podeželja na območju Haloz. Z iskanjem inovativnih družbeno odgovornih rešitev, ki temeljijo predvsem na povezovanju in združevanju kadrovskih virov, zainteresiranih deležnikov z razvito podjetniško kulturo je možno s pomočjo pristopov socialnega podjetništva in zadružništva s poslovnimi modeli dosegati znižanje stroškov na posamezno enoto produkta in zvišanje cene produktov ali storitev na posamezno enoto."

Celotno sporočilo za javnost

Več o projektu SocioLabKmetijsko svetovalna služba Maribor vabi na predavanje pod nazivom "Letina 2018 - Tehnologija pridelave različnih stilov vin"

Predavanje se bo odvijalo v petek, 31. 8. 2018 ob 10. uri na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor,  Vinarska ulica 14, predavalnica I.

Vabilo - pdf

  • ponedeljek, junij 25, 2018

JR- Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju.

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):
·        55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
·        55.201 Počitniški domovi in letovišča,
·        55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
·        55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov.

Občine z območja Haloz spadajo v obmejna problemska območja (Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk, Makole)

Na navedenih občinah zgoraj se lahko sofinancira največ 75% upravičenih stroškov.

Celoten razpis je objavljen tukaj.


Ministrstvo organizira predstavitev razpisa na terenu in sicer:
Vabilo na predstavitve razpisa

- četrtek, 5.7.2018 ob 9. uri v prostorih Občine Zavrč
- četrtek, 5.7.2018 ob 14. uri na Jezerskem
- petek, 6.7.2018 ob 10. uri v Kostelu
- četrtek, 12.7.2018 ob 10, uri v Bovcu


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo in Javna agencija SPIRIT Slovenija vabita v sodelovanju z Zavodom Big, Društvom lesarjev Slovenije in drugimi partnerji na Gospodarsko arhitekturni forum na temo Turizem in les za novi svet. Lesena gradnja v povezavi z inovativnimi turistično-poslovnimi idejami bi lahko predstavljala pomemben razvojno-ekonomski premik na področju turizma z visoko dodano vrednostjo v Sloveniji in regiji.

Les se kot naraven gradbeni element ponuja kot privlačen in funkcionalen material. Omogoča hitro in preprosto gradnjo, povečuje kakovost bivanja in zmanjšuje obremenitve na naravne vire. Lesena turistična arhitektura izkorišča posebnosti in značilnosti posameznega kraja, z njimi ne tekmuje, temveč jih poudarja; je zdrava, topla in privlačna arhitektura, ki je usmerjena v prihodnost.

O možnostih uporabe lesa v turizmu bodo na predavanjih svoje izkušnje na primerih dobre prakse predstavili ugledni tuji arhitekti.

Predavatelji:
Adrianus Kil, Ronald Koster, RO&AD Architecten, Nizozemska, www.ro-ad.org
Andreas Profanter in Christian Rottensteiner; noa* – network of architecture, Italija, www.noa.network
Sandy Attia, MoDus, Italija, www.modusarchitects.com
Marco Lavit Nicora; Atelier LAVIT, Francija, www.atelier-lavit.com
Luis Rebelo de Andrade; Rebelo de Andrade, Portugalska, www.rebelodeandrade.com
Kuratorka: Mateja Medvedič

PROGRAM:
13.30-14.00 Registracija udeležencev
14.00-14.15 Pozdravni nagovor  / Jože Prikeržnik, generalni direktor Direktorata za lesarstvo
14.15-16.00 Predavanja tujih arhitektov
16.00-18.00 Individualni poslovni sestanki izbranih slovenskih lesarskih podjetij s tujimi arhitekti

Več informacij in prijava - TUKAJ.


SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju z Robert Bosch GmbH in Veleposlaništvom RS v Berlinu vabi zainteresirana slovenska podjetja k posredovanju interesa za sodelovanje in vstop v nabavno verigo Robert Bosch GmbH.

Skladno z nabavno politiko išče Bosch zlasti potencialne slovenske dobavitelje, ki lahko ponudijo kvalitetne in/ali inovativne proizvode, storitve in rešitve iz naslednjih področij:
- avtomobilska industrija - dobavitelji nivoja Tier 2 do Tier 4,
- IT aplikacije in programi, namenjeni področju Industrija 4.0 in Big Data.

Na podlagi izkazanega interesa in prejetih vprašalnikov-predstavitev slovenskih podjetij bo Bosch interno preveril in izbral potencialna slovenska podjetja, ki imajo možnost sodelovanja oz. vstopa v nabavno verigo.

Dodatne informacije:
Mojca Bec Inkret, tel. 01/53 09 811, e-mail: mojca.becinkret@spiritslovenia.si.

Več o možnostih sodelovanja s koncernom BOSCH in način prijave najdete TUKAJ.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja objavilo dva javna razpisa, namenjena organizacijam, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov in javni razpis za pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov.
Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 295.000 evrov.
Javni razpisi bodo odprti do vključno 26. 3. 2018.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih: 
Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2018:
-        namen A: 29.000 EUR (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
-        namen B: 25.000 EUR  (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).

Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018:
-        namen A: 150.000 EUR (večje pomembnejše organizacije),
-        namen B: 56.000 EUR (rejske organizacije),
-        namen C: 25.000 EUR (ostale organizacije).

Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2018:
-        10.000 EUR.

Več informacij najdete na spletni strani MKGP ali na spletni strani ARSKTRP.


Subvencija za samozaposlitev je več kot dobrodošla pomoč vsakemu podjetniku začetniku. Tovrstne zagonske pomoči se pojavljajo na vsakih nekaj let, povezane so z Zavodom za zaposlovanje. Trenutno sta aktualni subvencija za samozaposlitev žensk in subvencije za samozaposlitev mladih do 28. leta. Višina je 5.000 evrov.

SPODBUJANJE ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA
Subvencijo za samozaposlitev za spodbujanje ženskega podjetništva lahko uveljavljajo ženske, ki:
so dosegle najmanj višjo strokovno izobrazbo (to pomeni VI. raven izobrazbe ali več),
so bile pred vključitvijo v podjetniško usposabljanje najmanj 3 mesece prijavljene med brezposelnimi,
so prejele certifikat o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju ter
imajo zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev.

SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOSLITEV MLADIH
Subvencija za samozaposlitev mladih je trenutno v pripravi. Informacije, ki so na voljo, so naslednje:
subvencija bo na voljo za mlade do dopolnjenega 28. leta starosti,
pogoj za vključitev bo vpis v evidenco na zavodu za zaposlovanje, vendar pa boste lahko v tej evidenci tudi samo 1 dan,
pogoj za vključitev bo tudi zaključeno izobraževanje, ki sestoji iz okvirno 100-urnega programa.

Več informacij o možnostih pridobitve subvencije za samozaposlitev najdete TUKAJ.Državni zbor je 15. februarja sprejel novi zakon o spodbujanju razvoja turizma. Zakon bo med drugim občinam omogočil zvišanje turistične takse in uvedel promocijsko takso ter novosti glede prodaje turističnih paketov.

"Zakon določa aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni in na ravni turističnega območja, opredeljuje vlogo države, občin, ponudnikov turističnih storitev in civilne družbe ter določa za to potrebne vire financiranja." je povedala državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar.

Med drugim uvaja nov vir sredstev za Slovensko turistično organizacijo (STO). Poleg turistične takse, ki jo bodo še naprej določale občine, zakon pa določa njeno zgornjo mejo pri 2,50 evra, bo namreč uvedena še promocijska taksa.Ta bo znašala 25 odstotkov zneska turistične takse in bo neposreden prihodek STO.

Več lahko preberete TUKAJ.

SPIRIT Slovenija namerava za namene nadaljnje promocije slovenskih dobaviteljev oblikovati seznam tehnološko razvojnih in prebojno inovativnih izdelkov, storitev in rešitev z dodano vrednostjo in zato vabi k vpisu na seznam vsa slovenska podjetja in zlasti podjetja, ki se uvrščajo v eno izmed spodaj navedenih področij in ki so s svojimi tehnološko razvojnimi in inovativnimi izdelki/storitvami/rešitvami z dodano vrednostjo sposobna konkurirati na globalnem trgu in v globalnih verigah vrednosti:
-avtomatizacija,
-digitalizacija (programi, zbiranje podatkov, digitalizacija avtomobilske industrije- zbiranje podatkov, digitalne tovarne- avtomobilska industrija in strojegradnja, digitalna podjetja, industrijski programi, itd.),
-mobilnost (med drugim tudi železniške in avtomobilske mobilne tehnike, itd.),
-pogonska tehnologija za različne industrije,
-elektrifikacija in energetski management (vključno z energetsko avtomatizacijo in smart grid rešitvami),
-oskrba z energijo (elektrarne, turbine, vetrnice),
-tehnična oprema energetsko učinkovitih objektov,
-medicinska tehnika, in
-druga prebojna in inovativna področja in področja, ki so nosilci prihodnje rasti.

V kolikor želite, da ste uvrščeni na seznam tehnološko razvojnih in prebojno inovativnih izdelkov, storitev in rešitev z dodano vrednostjo (s katerimi ste sposobni konkurirati na globalnem trgu in v globalnih verigah vrednosti),  potrdite svoj interes za vpis na seznam, tako, da izpolnite v angleškem jeziku tako elektronsko prijavnico kot priloženi vprašalnik (le-ta je namenjen za promocijo in predstavitev vaših inovativnih izdelkov, storitev, rešitev in vašega podjetja koncernom) najkasneje do 23. februarja 2018.
Izpolnjene vprašalnike vrnite na e- naslov: gospodarske.delegacije@spiritslovenia.si.

Več informacij najdete TUKAJ.

Ob obisku podpredsednika vlade in zunanjega ministra Slovenije Karla Erjavca na Kosovu in ob priložnosti prvega zasedanja mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kosovom, Javna agencija SPIRIT, Ministrstvo za zunanje zadeve in GZS v sodelovanju z lokalnimi partnerji organizirajo obisk poslovne delegacije v Prištini.

Z obiskom delegacije želijo nasloviti poslovne priložnosti, ki se za slovensko gospodarstvo odpirajo na Kosovu, s poudarkom na sektorjih:
energetski in okoljski projekti,
informacijske tehnologije (digitalizacija, e-uprava),
živilska industrija,
poslovne in finančne storitve,
poslovno in poklicno izobraževanje in usposabljanje,
trgovina.

Obisk bo izpeljan 12. in 13. marca 2018. 

Podrobnosti in prijave TUKAJ.


Bolj kot kadar koli je jasno, da moramo razmišljati in poslovati drugače ter poslovno strategijo podjetja osnovati na namenu poslovanja, ki je veliko več od zgolj finančnega učinka.

Vse bolj odgovorna in zahtevnejša pričakovanja kupcev ter posledično nenehno inoviranje poslovnega modela, ki v središče postavlja reševanje kompleksnih družbenih in okoljskih izzivov, so bili še včeraj trend, danes pa so poslovni imperativ.

Vabljeni, da se pridružite 34 % tistih poslovnih voditeljev*, ki verjamejo, da je ključno vodilo pri sprejemanju poslovnih odločitev namen poslovanja (PWC).

Na srečanju boste spoznali izkušnje vodilnih slovenskih podjetij, ki so se ena prvih podala na pot trajnostne strateške transformacije poslovanja v okviru pilotnega nacionalnega programa agencije SPIRIT Slovenija.

Srečanje bodo otvorile vizije mladih podjetij z družbenim učinkom iz programa Goodbiz, ki jih na poti razvoja lahko podprete z investicijo v obliki kapitala, znanja, infrastrukture.

Lokacija: Grand Hotel Union (Bela dvorana), Miklošičeva cesta 1, Ljubljana
Datum: 15. februar 2018, od 16. do 19. ure
Organizatorja: Javna agencija SPIRIT Slovenija in Goodbiz

Prevajanje je zagotovljeno. Število mest je omejeno.

Več informacij o dogodku najdete TUKAJ.


Vabljeni na brezplačno usposabljanje s področja zadružništva in podjetništva za mlade, ki poteka v sklopu evropskega projekta COOPilot, ki ga vodi konzorcij 11 partnerskih organizacij iz 9 EU držav in poteka od aprila 2017 do marca 2018. Cilj projekta je ponuditi inovativni odgovor na izzive brezposelnosti mladih v Evropski uniji, s spodbujanjem zadružnega podjetniškega duha preko izobraževanja in usposabljanja.

Usposabljanje bo potekalo v sklopu predavanj in delavnic s področja zadružništva in podjetništva. Potekalo v petek, 2. februarja in v soboto 3. februarja 2018 v prostorih Prireditvenega centra Patriot, Žička cesta 4a, 3210 Slov. Konjice. Celoten program usposabljanja je dostopen tukaj.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna prijava na povezavi tukaj. 

Podjetje Talum vabi vse osmošolce in devetošolce, ki vas zanimajo tehnični poklici s področja strojništva, metalurgije in elektrotehnike, na praktično predstavitev teh poklicev.

Obiščite jih to soboto, 27. januarja 2018, ob 9. uri. 

Pobliže boste lahko spoznali delo različnih poklicev, se celo sami preizkusili v nekaterih opravilih in domov odnesli še kakšen spominek. Zaželeno je, da pridete v spremstvu staršev.         


Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 29. 12. 2017, v Uradnem listu RS št. 80 objavil Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017.

Predmet razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo, in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi pozebe v letu 2017.

Višina sofinanciranja: najnižji znesek zaprošenega posojila je 50.000 EUR, najvišji pa 1.000.000 EUR. Z odločbo dodeljeno posojilo je lahko nižje od zaprošenega. Sklad določi višino dodelitve posojila glede na ustreznost priloženih dokazil in glede na predlagano zavarovanje posojila. Projekt je lahko sofinanciran do 100% upravičenih stroškov (brez DDV).

Rok prijave: 1. rok: 5. februar 2018,
                       2. rok:  30. marec 2018.

Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), ki opravljajo dejavnost sadjarstva in vinogradništva in so v letu 2017 utrpela škodo zaradi pozebe v aprilu 2017.

Več informacij o možnostih prijave lahko preberete TUKAJ.


Obisk poslovne delegacije iz Srbije ob skupnem zasedanju vlad R Slovenije in R Srbije, ki bo v četrtek,  1. februarja  2018 (Dvorana A, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana)

Ob priložnosti četrtega skupnega zasedanja vlad Republike Slovenije in Republike Srbije v Ljubljani 1. februarja 2018, organizira Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT, Ministrstvom za zunanje zadeve RS in Slovenskim poslovnim klubom Beograd sektorsko poslovno srečanje s srbskimi podjetji, ki bodo obiskala Slovenijo.

Organizirali bodo več-sektorski poslovni dogodek s poudarkom na okrepitvi sodelovanja in identifikaciji skupnih projektov in bilateralnimi poslovnimi srečanji (B2B) v dejavnostih:

-       digitalizacija gospodarstva in države,
-       okolje (identifikacija, priprava in sodelovanje na okoljskih projektih v Srbiji, prenos izkušenj),
-       turizem (identifikacija in oblikovanje turističnih produktov),
-       start–up okolje (priložnosti za povezovanje, skupne projekte in prenos izkušenj),
-       elektro in kovinska industrija (tudi obrambna industrija).

Izmenjava mnenj in predlogov ter srečanja in razgovori s srbskimi partnerji bodo potekali tako v okviru panelov kot tudi na neposrednih bilateralnih sestankih (B2B).

Udeležence poslovnega foruma bosta nagovorila predsednika vlad Miro Cerar in Ana Brnabić. Zagotovljena je udeležba ključnih ministrov na obeh straneh.

Več informacij o dogodku najdete TUKAJ.


CAAP  VAS VABI
na mednarodno delavnico 
"Vključevanje zaposlenih v sektorju osebnih in gospodinjskih storitev"/
"Employee involvement in personal care and household services",
ki se bo odvila 25. 1. 2018.

CAAP tokrat gosti v Tkalki (Tkalski prehod 4) mednarodne strokovnjake iz CECOP-CICOPA Europe in ostale partnerje projekta EI for PHS.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku,  nanj se je potrebno prijaviti TUKAJ najkasneje do 23.1.!

Vsebino delavnice najdete TUKAJ.


V praksi se pogosto dogaja, da investitorji prehitevajo z gradnjo objekta in pričnejo z njenim izvajanjem, še preden je pridobljeno gradbeno dovoljenje (GD), ali pa GD sploh ne nameravajo pridobiti, kar pomeni, da za gradnjo objekta tudi ni izdelana ustrezna projektna dokumentacija, ki jo potrdi ustrezno usposobljen strokovnjak. Objekti se pogosto tudi ne gradijo skladno s pridobljenim GD in potrjeno projektno dokumentacijo.

Novi gradbeni zakon je začel veljati 17. 11. 2017, uporabljati se začne 1. 6. 2018, zahtevo za uvedbo postopka legalizacije bo zato mogoče pričeti s tem datumom.

Več o tem lahko preberete TUKAJ.


Po lanski uspešni sezoni tekmovanja, ki se ga je udeležilo več kot 400 mladih s 130 podjetniškimi idejami iz vse Slovenije, POPRI išče nove tekmovalce. Sestavi svojo ekipo. Uresniči svojo idejo. Ustvari svojo prihodnost.

POPRI tekmovanja se lahko udeležiš s svojo idejo, ki jo opišeš v prijavi. Prijava je sestavljena iz poslovnega modela in prototipa. Poslovni model predstavlja 9 poglavij, ki jih najdeš v predlogi tekmovanja. Tudi če še ne veš, kaj poslovni model je, te bo predloga vodila skozi reševanje s pomočjo usmeritev in praktičnega primera slovenskega izdelka.

Prijavni obrazec najdeš na spletni strani POPRI ali na platformi Mikrobiz.

Če želiš preveriti, ali je tvoja ideja dobra, doživeti nepozabno izkušnjo, pridobiti nova znanja, se pomeriti z vrstniki iz cele Slovenije, ne premišljuj več in se prijavi do 21. marca 2018 na POPRI!

Najbolj brano ta mesec

Arhiv spletnih objav