Obveščamo vas o naslednjem pomembnem datumu:
S 1. 1. 2017 začnejo veljati nekatere novosti na davčnem področju.
Novosti se dotikajo gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.
Več informacij najdete na spletni strani e-VEM, portal za podjetja in podjetnike; tukaj.
Obveščamo vas o naslednjem pomembnem datumu:
Od 1. 1. 2017 je obvezna vgradnja senzorjev CO v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru.
Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor; tukaj.


  • četrtek, december 15, 2016

Ministrstvo za kulturo ima objavljenih več javnih razpisov s področja kulture in kulturne dediščine.

1. Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture«
2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (spomeniško-varstveni projektni razpis)
3. Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2017-2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Več informacij o razpisih in povezave na domače strani razpisov najete tukaj.
Obveščamo vas o naslednjem pomembnem datumu:
S 1. 1. 2017 se začne uporabljati Zakona o dimnikarskih storitvah
Najpomembnejšo novost zakon prinaša uporabnikom dimnikarskih storitev, ki bodo imeli možnost izbire dimnikarske družbe z vsemi koristmi konkurenčnega trga, za uporabnike prijaznejšo izvajanje storitev ter cenovno konkurenčnost, saj bodo določene najvišje dovoljene cene storitev.
Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor; tukaj.
Obveščamo vas o naslednjem pomembnem datumu:
S1. 1. 2017 se ukinjajo registrski računi
Zaradi procesa evropske integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih se v Republiki Sloveniji ukinjajo registrski računi pri KDD.
Več informacij najdete na spletni strani KDD Centralno klirinške depotne družbe; tukaj.
  • sobota, december 10, 2016

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Haloze
objavlja
JAVNI POZIV ZA IZBOR OCENJEVALNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE VLOG, ODDANIH NA JAVNE POZIVE LAS HALOZE V OBDOBJU 2014-2020.
Rok za oddajo vloge za ocenjevalca v ocenjevalni komisiji LAS Haloze je 9.1.2017 (datum prispetja na naslov PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane).
Več informacij o javnem pozivu najdete na spletni strani LAS Haloze tukaj.

LAS Haloze bo v začetku leta 2017 objavil prve javne pozive za izbor operacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 5. oktobra 2016 izdalo odločbo o potrditvi Lokalne akcijske skupine Haloze in Strategije lokalnega razvoja Haloze 2014-2020. Lokalna akcijska skupina Haloze (v nadaljevanju LAS Haloze) je na podlagi te odločbe za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« upravičen do največ 709.239,22 EUR iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in do največ 628.862,66 EUR iz sredstev Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

V novembru 2016 je upravni odbor LAS Haloze potrdil Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze, ki je osnovo za objavo javnih pozivov in je objavljen na spletni strani LAS Haloze. Na prvem javnem pozivu za operacije, sofinancirane iz naslova sklada EKSRP, ki bo objavljen v začetku januarja 2017, bo razpisanih 250.000,00 EUR. Za operacije, sofinancirane iz naslova sklada ESRR, ki bo objavljen v februarju 2017, bo razpisanih 200.000,00 EUR. Drugi javni poziv za oba sklada, bo predvidoma objavljen še pred poletjem 2017.

Več informacij najdete na spletni strani LAS Haloze tukaj.

Vabimo vas na predstavitev možnosti za PRIDOBIVANJE POVRATNIH IN NEPOVRATNIH SREDSTEV  za mala in srednja podjetja v LETU  2017!

SLOVENSKI PODJETNIŠKI DAN

Kraj: Ljubljana, Radisson Blu Plaza hotel
Datum: 22. november 2016, od 9.00 do 13.00


Revija Start up Kapital skupaj s partnerji projekta: Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo; Slovenskim podjetniškim skladom; Eko skladom; Slovenskim regionalno razvojnim  skladom in drugimi, organizira predstavitev na temo:

KAKO DO UGODNIH FINANČNIH SREDSTEV S POMOČJO DRŽAVNIH INŠTITUCIJ IN STRUKTURNIH SKLADOV V LETU 2017!

Na Slovenskem podjetniškem dnevu bodo predstavljene različne finančne vzpodbude podpornih inštitucij, ki bodo za podjetniški sektor na voljo v letu 2017!

PO PREDSTAVITVAH  bodo lahko podjetniki dobili tudi konkretne informacije na INFO TOČKAH!
VSA PREDAVANJA SO BREZPLAČNA! Obvezna je prijava na mail janja.mumlek@slotur.com
Ob prijavi prosimo navedite tudi, ali želite svetovanje na INFO TOČKAH in na katerih!
ZADNJI ROK ZA PRIJAVE JE  SOBOTA, 19. NOVEMBER! Zaradi omejenega števila udeležencev bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili DO SREDE, 16. NOVEMBRA!

PROGRAM SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA DNEVA:

9.15 - 9.45  Uvodni nagovor  in predstavitev garancij, direktnih kreditov, lastniškega financiranja in posebnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada (Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada)
Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada bodo v letu 2017 v največji meri usmerjene v podporo MSP-jev z velikim povpraševanjem, pri katerih obstaja tržna vrzel pri pridobivanju finančnih virov za rast in razvoj, ter tudi za posebne ciljne skupine, ki potrebujejo posebne spodbude za prodor na trg ali rast na določenem ranljivem trgu. Konkretno bodo imeli  MSP-ji v letu 2017 možnost dostopa do garancij za zavarovanje bančnih kreditov, do mikrokreditov za mikro in mala podjetja, do lastniških oblik financiranja ter do zagonskih sredstev v obliki nepovratnih sredstev za zagon mladih podjetij.

9.45 - 10.00 Ugodne spodbude Slovenskega regionalno razvojnega sklada v letu 2017  (Velislav ŽVIPELJ, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada)
Slovenski regionalno razvojni sklad bo predstavil še odprte razpise iz leta 2016, pri čemer je za podjetnike aktualen predvsem razpis za dodeljevanje garancij bančnim kreditom, in sicer v okviru regijskih garancijskih shem. Podana pa bo tudi napoved predvidenih ukrepov v letu 2017.

10.00 - 10.15 Kreditiranje okoljskih naložb za pravne osebe, samostojne podjetnike in lokalne skupnosti (Gregor Rome, Eko sklad)
 Eko sklad pravnim osebam in ter lokalni samoupravi nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja  in nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

10.15.- 10.40  Kako s pomočjo banke pridobiti ugodna finančna sredstva; Kako zavarovati terjatve do kupcev

10.40 - 13.00 Možnosti individualnega svetovanja na INFO TOČKAH

Svetovali vam bodo strokovnjaki Slovenskega podjetniškega sklada, Eko sklada, Slovenskega regionalno razvojnega  sklada, SID Prve kreditne zavarovalnice in drugi
Mestna občina Ptuj v sodelovanju z Zavodom Koper Otok in Mestno občino Koper ter ob finančni
podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT Slovenija, vabi
zainteresirane podjetnike, trgovce, gostince in druge deležnike iz mestnega jedra na izobraževanje delavnico na temo managementa mestnih središč.
Dogodek bo potekal v sredo, 19. oktobra 2016, ob 17:00, v poročni dvorani Mestne občine
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi omejenega števila mest je potrebna prijava na
elektronski naslov elena.zupanc@ptuj.si, do 17. oktobra 2016.
Več informacij najdete tukaj.
Priložnosti energetskega pogodbeništva za slovensko gospodarstvo, lokalne skupnosti in industrijo
Kristalna palača BTC, Ljubljana, 12. oktober 2016

Več preberite v programu tukaj.
Prijavite se tukaj.
SPIRIT Slovenija, javna agencija so-organizira v oktobru tri dogodke na temo managementa mestnih središč v Krškem, Mariboru in Murski Soboti. Gre torej za izobraževanje in delavnice na temo managementa mestnih središč. Dogodki so brezplačni in namenjeni tako podjetnikom kot predstavnikom občin ter ostalim zainteresiranim, ki si skupaj prizadevajo, da bi mestna jedra zaživela v podjetniškem in socialnem smislu.

Več informacij in vabila najdete v prilogah:
za Krško tukaj,
za Maribor tukaj,
za Mursko Soboto tukaj.
11. Slovenski forum inovacij bo 20. - 21. septembra 2016 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
VABILO na srečanje in okroglo mizo
 »Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih«

Kot odgovor na trend izumiranja mestnih središč, se je razvil pristop management mestnih središč (TCM, Town Centre Management), kot partnerski model sodelovanja, v katerem povezano delujejo vsi vključeni deležniki iz javnega in zasebnega sektorja – občine, podjetniki in drugi ponudniki iz mestnih jeder, lokalna skupnost in turizem.
Na podlagi primerov dobrih praks bo na srečanju poudarjen pomen uvajanja različnih modelov managementa mestnih središč in iskanja novih podjetniških  priložnosti za njihovo oživljanje.

Srečanje z okroglo mizo bo potekalo v torek, 13. septembra 2016, od 11.30 do 13.30 ure, v sejni sobi Celjanka, v okviru prireditve MOS Celje.

Vabilo v celoti in podatke za prijavo najdete v vabilu tukaj.
Najbolj brano ta mesec

Arhiv spletnih objav