V sklopu programa Sociolab vas vabimo na interaktivno delavnico pod nazivom Kreativna delavnica za razvoj idej, ki jo bo vodila Nastja Mulej 

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 14.12.2020 od 12. ure do 15. ure.

Pri razvoju katere ideje bi na delavnici želeli sodelovati izberete v prijavnici tukaj.

- občasna ali dolgotrajnejša pomoč starejšim
- namembnost za zapuščene oz. prazne objekte, hiše
- aktiviranje brezposelnih starejših
- vključevanje mladih v lokalne aktivnosti
- povezovanje ponudnikov (prenočišč, hrane)
- trajnostni turizem
- ekološko kmetovanje
- skrb za zdravje v lokalni skupnosti

Delavnica je brezplačna, je pa potrebna predhodna prijava tukaj
  • četrtek, december 03, 2020

Konec novembra 2020 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev iz sklada ESRR. Višina dodatnih sredstev, ki smo jih v LAS Haloze prejeli je 148.298,41 EUR.

Da bi lahko sredstva koristili, jih moramo umestiti v našo Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020 (SLR). V prihodnjih tednih bomo tako pripravili spremembo SLR in jo dali v potrditev skupščini LAS Haloze. Če se bodo razmere glede Koronavirusa umirile, bomo v januarju sklicali navadno skupščino, v nasprotnem primeru pa bo le-ta dopisna.

Odpiramo pa javno razpravo o spremembi SLR. Tukaj lahko pogledate, kateri ukrepi iz SLR se lahko financirajo iz sklada ESRR. 

Podajte predloge za projekte, za katere že imate ali iščete partnerje in se bi z njimi prijavili za javni poziv ESRR v 2021. Obrazec za podajo predloga je tukaj.

Rok za sprejem vaših predlogov za spremembo SLR oz. predlog projekta je 21.12.2020.

Javno razpravo bomo opravili tudi v obliki video konference 15.12.2020 ob 10. uri. Za prijavo na video konferenco pošljite e-pošto na las.haloze@halo.si.

Po potrditvi spremembe s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo predvidoma v prvi polovici leta 2021 razpisali javni poziv za izbor operacij za dodelitev sredstev iz sklada ESRR.


Objavo ZADNJEGA Javnega poziva za izbor operacij LAS Haloze za dodelitev sredstev iz sklada EKSRP pa pričakujemo v januarju 2021.Življenje na podeželju ima svoje specifičnosti. V zadnjih letih se v tujini pa tudi že v Sloveniji pojavljajo številni primeri in pristopi novih rešitev, kako zagotoviti višjo kvaliteto storitev pri skrbi za starejše na podeželju. 

Vse zainteresirane vabimo, da se pridružite v sklop informativnih aktivnosti, na katerih bomo skupaj s strokovnjaki z omenjenega področja predstavili dobre prakse in že znane rešitve pri nas in tujini. 

Vabimo vas na skupno virtualno srečanje lokalnih akterjev za aktivacijo podeželja in prijaznejšo skupnost Haloz,

ki bo četrtek, 26. 11. 2020 od 13.00 – 15.00,

kjer bomo razmišljali:

-Kako demografske izzive podeželja spremeniti v priložnosti?

-Kako s sodelovanjem kreirati nova delovna mesta in ustvarjati pogoje za ohranjanje in oživljanje podeželja?

-Kako lahko novi pristopi in inovativne rešitve pripomorejo k višji kvaliteti storitev pri skrbi za starejše, razvoju turizma ter ohranjanja kulturne in naravne dediščine?

-Kako identificirati kapital lokalnega prebivalstva za prenos znanj, aktivacijo prenosa znanj in kreiranje novih oblik socialne ekonomije?

Ker nas Covid-19 navaja na nove načine komuniciranja, se bomo o tem, kaj se v našem lokalnem okolju že dogaja in kaj bi želeli razvijati v prihodnje, pogovarjali na videokonferenci ZOOM, do katere dostopate tukaj

Prav tako se lahko prijavite na mail: m.karnicnik@fundacija-prizma.si.

Vabilo in več informacij o srečanju je dosegljivo tukaj


Virtualna delavnica je namenjena:

- osebam, ki bi potencialno koristile različne storitve za starejše na domu na podeželju v Halozah,

- lastnikom stanovanjskih hiš, kmetij, vikendov in drugih bivalnih objektov na območju Haloz, ki potrebujejo več informacij o možnostih financiranja in kako nameniti takšne objekte za bivalne prostore starejših, 

- osebam, ki imajo veščine in željo, da bi skrbeli za starejše na podeželju poklicno (priprava toplih dnevnih obrokov, dostava hrane, pomoč starejšim pri prevozu v lekarno, k zdravniku, v trgovino in druge številne storitve, ki jih potrebujejo starejši na podeželju).
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 4.9.2020 objavilo Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije), so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, imajo 10-49 zaposlenih in so registrirani pred 1.1.2018.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto).
  • Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev
  • DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv.
  • Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na stroške plač.

ROK ZA PRIJAVO: 5. 10. 2020 do 23.59

Dodatne informacije o razpisu: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.

V LPC Haloze vam lahko ponudimo svetovalno pomoč pri pripravi Strategije ponovnega zagona poslovne dejavnosti in vstopa na trg v času trajanja projekta, pripravi likvidnostnega načrta ter oceno vplivov na okolje. Vaše potrebe lahko sporočite na info@halo.si. 


 Staranje prebivalstva in ustrezna skrb za kakovostno življenje starejših je eden ključnih izzivov na evropski, nacionalni in še posebej na lokalni ravni. Od nas zahteva povezovanje  politik, znanj,  izkušenj in talentov z namenom oblikovati nove storitve in proizvode, ki bodo starajoči se družbi zagotavljali kakovostno življenje in primerno socialno vključenost. Istočasno demografski izzivi v lokalnih okoljih predstavljajo številne priložnosti za nova delovna mesta in zaposlitve.


V sredo, 2. septembra 2020

vas vabimo v Hišo vseh generacij v Zgornjo Kungoto,

Zg. Kungota 5, 2201 Zg. Kungota

na okroglo mizo in kreativno delavnico

»Za prijaznejšo medgeneracijsko skupnost –

kako demografske izzive podeželja in mest

spremeniti v priložnosti«

Dogodek bo potekal med 9. 30 in 14. 00 uro skladno s predvidenim programom. Zaradi lažje organizacije ter zagotavljanja varnosti in zdravja vseh udeležencev, vas prosimo, da se na dogodek prijavite do 31. 8. 2020 preko elektronskega obrazca / prijavo posredujete na elektronski naslov j.vizjak@fundacija-prizma.si, / se prijavite na telefonski št.: 02/33 31 339.


Več informacij o dogodku najdete TUKAJ.


 Globalna ekonomija se je znašla v novi situaciji. Podjetja iščete dodatne možnosti za rast in širitev. Kljub negotovi situaciji ostaja 330 milijonski trg ZDA še vedno velika priložnost tudi za vsa slovenska podjetja. Inovativnost, prilagodljivost in fokus na stranko so pomembni elementi, ključna pa je dobra priprava, ki zmanjšuje tveganje. Če razmišljate o tem, da je trg ZDA zanimiva izbira, ali pa  ste tam že prisotni in želite širiti poslovanje, potem je prava odločitev, da se udeležite prvega poglobljenega poslovnega treninga ENTER: USA.

Poslovni trening organizira Spirit Slovenija v izvedbi ameriške gospodarske zbornice AmCham Slovenija in je namenjen mikro, malim in srednje velikim slovenskim podjetjem (MSP).

V programu je na voljo 20 mest, prednost pri udeležbi pa bodo imela izvozno usmerjena podjetja.


VSEBINA -  PRILAGOJENA UDELEŽENCEM in novi realnosti:

- ameriški trg, kupci in poslovna kultura

- kako se trg razlikuje in kakšne so njegove posebnosti

- kako prilagoditi produkt / storitev

- uspešen marketinški pristop in prodaja

- kako vnaprej minimalizirati neprave odločitve in imeti realna pričakovanja

- kaj se je pri poslovanju v ZDA spremenilo v letu 2020


Načrtovani moduli poslovnega  treninga v živo:

- modul 1 in 2 bosta potekala 8. in 9. oktobra 2020 v Austria Trend Hotel-u, Dunajska 154, Ljubljana

- moduli 3, 4 in 5 bodo potekali 11., 12. in 13. novembra 2020 v Austria Trend Hotel-u, Dunajska 154, Ljubljana

Treningi bodo potekali v angleškem jeziku, brez prevoda.

Prijave na izobraževalni program se zbirajo preko e-prijavnice do ponedeljka, 30. septembra 2020 do 12.00 ure oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest.

Dodatne informacije: Martin Zadel, tel: 0590 89 500, e-mail: martin.zadel@spiritslovenia.si.


Več o poslovnem treningu ter modulih si lahko preberete TUKAJ.Vlada je na 26. redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij. S tem je vključenih v obmejna problemska območja 90 občin iz Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje statusa obmejnega problemskega območja.

Regionalne razvojne agencije so skladno z uredbo morale pripraviti do konec leta 2019 štiriletni program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja, ki jih medresorsko obravnavajo ministrstva in Vlada.

Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal za 20 mio € brezobrestnih posojil, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe. Namen in cilj ukrepa je ohranjanje gospodarske dejavnosti za zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

Višina zaprošenih sredstev je lahko od 5.000 € do 50.000 € do 100% upravičenih stroškov brez DDV. Obstaja tudi možnost je 6 mesečnega moratorija in 60 mesecev dobe vračanja.

Upravičeni stroški so od 1.2.2020 naprej in so:
- Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
- Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
- Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih
poslovnih prostorov
- Nova oprema
- Rabljena oprema
- Novi delovni stroji
- Rabljeni delovni stroji
- Neopredmetena sredstva
- Administrativni stroški
- Stroški materiala
- Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
- Stroški transportnih storitev
- stroški sejmov, reklame in reprezentance
- Stroški plač in povračil v zvezi z delom
- Drugi operativni stroški

Vloge se oddajo v elektronski obliki tukaj.
Sta razpisana dva roka in sicer 24.8.2020 in 9.10.2020.

Razpis je objavljen na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada

V primeru, da potrebujete pri pripravi vloge strokovno pomoč, svetovanje ali nasvet se lahko obrnete tudi na Podeželsko razvojno jedro Halo - LPC Haloze
Dragi socialni podjetniki, 
zadružniki, posamezniki in organizacije, 
ki delujete na področju socialne ekonomije ali pomembno prispevate k njenem razvoju.


Vabimo vas  k sodelovanju na natečaju 

Naj socialno podjetje ali zadruga 2020 in 
Naj podpornik/-ica socialne ekonomije 2020 v Podravju, 

ki ga že drugo leto razpisujemo v okviru projekta Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo -  SocioLab. 
 
Namen natečaja je predstaviti primere dobre prakse širši javnosti in pridobiti zanimanje medijev ter tako dvigniti prepoznavnost akterjev ter sektorja socialne ekonomije na splošno. S podelitvijo priznanj pa vam, aktivnim posameznikom in skupinam,  želimo pokazati, da prepoznavamo vaše delo in trud kot pomembno ter cenimo vašo prizadevnost za pozitivne spremembe.
 
Slavnostna podelitev priznanj bo potekala 17. septembra 2020 v čudovitem ambientu Dominikanskega samostana na Ptuju, v okviru zaključne konference projekta 2SoKrog - Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja. Za sodelovanje smo se odločili, saj v projektu sodelujeta tako projektni partner ZRS Bistra Ptuj kot tudi lanski prejemnik naziva Naj socialno podjetje 2019 – Center ponovne uporabe Ormož. 
V veliko čast in veselje nam je, da bo tudi letos, priznanji za častni naziv Naj socialno podjetje ali zadrugo in Naj podpornik socialne ekonomije podelili častni pokrovitelj dogodka, varuh človekovih pravic, Peter Svetina. Dogodek bo odlična priložnost za druženje in mreženje z udeleženci, podporniki, mediji, zainteresirano in strokovno javnostjo.

Prijava
Predloge bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija po spodaj navedenih merilih izbora. 

Rok prijave je torek, 1. 9. 2020. Prijavnica za posamezen sklop (v prilogi) se odda v elektronski obliki na info@sociolab.si ali v fizični obliki na stično točko.

Dodatne informacije

Za več informacij ali pomoč pri oddaji prijave se lahko obrnete na stično točko PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, telefon 02 795 32 00 ali preko elektronske pošte na sociolab@halo.si.


Prijavni obrazci:


Več o samem projektu Sociolab pa lahko najdete TUKAJ.
Zveza slovenske podeželske mladine je pripravila na svoji spletni strani zanimiv in koristen prispevek o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.
Vsaka kmetija ima potencial, da se razvije in omogoči novo delovno mesto. Pri tem pa sami sebe ne smemo omejevati z usmeritvijo. 
Ste vedeli, da lahko izbirate med 133 različnimi dopolnilnimi dejavnostmi?
Vas zanima kaj potrebujete, če želite odpreti dopolnilno dejavnost? Kakšne so vaše obveznosti? Je nujno, da ste davčni zavezanec?

Veliko informacij in koristnih prispevkov iz prve roke najdete TUKAJ.


Zavod za turizem Ptuj pripravlja v sklopu razpisa »Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 – prilagoditev javnega razpisa epidemiji covid-19« izobraževalne delavnica za turistične ponudnike.


Zaradi dodatnega zanimanja bodo organizirane dodatne delavnice iz področja KREIRANJA KAKOVOSTNIH VSEBIN NA DRUŽBENIH OMREŽJIH kot podpora učinkovitemu in kvalitetnemu predstavljanju turistične ponudbe.

9. 9. 2020 8:00-11:15 Kreiranje kakovostnih vsebin na družbenih omrežjih kot podpora učinkovitemu predstavljanju turistične ponudbe (NAPREDNI uporabniki FB) Ljudska univerza Ptuj, 
10. 9. 2020 8:00-11:15 Učinkovita komunikacija s strankami na družbenih omrežjih kot podpora učinkovitemu predstavljanju turistične ponudbe (NAPREDNI uporabniki FB) Ljudska univerza Ptuj 
14. 9. 2020 16:00-18:30 Kreiranje kakovostnih vsebin na družbenih omrežjih kot podpora učinkovitemu predstavljanju turistične ponudbe (ZAČETNI uporabniki FB) Restavracija PAN Ravno polje

Na delavnicah bo potekalo praktično delo, zato s seboj prinesite svoj prenosni računalnik in vnaprej pripravljene primer in vprašanja za predavatelja. 
 
 Na delavnice se prijavite do 31. 8. 2020. 


Komu so delavnice namenjene?

Delavnice so vsebinsko prilagojene ponudnikom turističnih storitev (nastanitve, gostinstvo, turistične atrakcije, vinarji, turistične kmetije,…), ki želijo nadgraditi svoje znanje na področju ustvarjanja turističnih doživetij ter njihovega predstavljanja skozi zgodbo. Prav tako so namenjene vsem, ki želijo slediti aktualnim komunikacijskim trendom v turizmu ter okrepiti konkurenčnost svoje ponudbe za domače in tuje goste.

Vabilo s vsebinskim programom in več informacij je tukaj.

Prijave se zbirajo na elektronski naslov: blazenka.gavez@visitptuj.eu do 31. 7. 2020.
Za posamezno destinacijo je na voljo predvidoma 10 mest. Prijave, ki bodo prispele po zapolnitvi mest, bomo  po vrstnem redu dodajali v skladu z razpoložljivimi zmožnostmi.


Stična točka PRJ Halo v okviru partnerstva v projektu Sociolab (Aktivno in povezano za nova delovna mesta  in vključujočo družbo) nudi v okviru svojega delovanja podporo, informacije in svetovanje s področja SOCIALNE EKONOMIJE.
Iniciative in socialna podjetja, ki razvijajo svoje družbeno-inovativne ideje, lahko v okviru sodelovanja v projektu koristijo mentorstvo in svetovanja, pa tudi brezplačne prostore z računalnikom, dostopom do brezplačnega WIFI-ja in možnostjo kopiranja in skeniranja dokumentov.

Več o samem projektu si lahko ogledate na spletni strani Sociolab Podravje.

Predstavitev stične točke PRJ Halo pa si lahko ogledate v kratkem video posnetku.Vabilo na srečanje ob Mednarodnem dnevu zadružništva

Letošnji že 98. mednarodni dan zadružništva - CoopsDay nagovarja problematiko podnebnih sprememb, ki se z vsakim dnem kaže kot bolj nujna. Kritična situacija ogroža življenja in sredstva za preživetje ter uničuje vitalne ekosisteme za ljudi in planet. “Nimamo veliko časa, da bi spremenili to situacijo. Ukrepati moramo zdaj z našimi vrednotami in načeli, da v svetovnem merilu pokažemo, da je mogoče razviti gospodarstvo s socialno vključenostjo in zaščito naravnih virov, " je dejal Ariel Guarco, predsednik Mednarodne zadružne zveze (ICA). Zadruge po svetu že prevzemajo vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Preberite več o prispevkih zadrug k Ciljem trajnostnega razvoja v prispevku "Preoblikovanje našega sveta: Zadruga 2030", ki ga je pripravil Odbor za promocijo in napredek zadrug (COPAC).

Ob tej priložnosti vas vabimo na okroglo mizo in druženje, ki bo potekalo 
v soboto, 4. julija 2020 med 10. in 12. uro v gradu Muretinci. 
Skupaj bomo pogledali, kakšno je trenutno stanje na planetu glede klimatskih sprememb ter razmišljali, kako lahko zadruge v Sloveniji prispevajo k izboljšanju te slike.

Več podrobnosti najdete TUKAJ.

Spoštovani,

v cilju zajezitve širitve koronavirusa COVID-19 in na podlagi ukrepov interventnega zakona ter usmeritve resornih ministrstev (MGRT, MJU) se pripravljajo ukrepi, ki bodo do preklica vplivali tudi na poslovanje in delo točk SPOT (SPOT Registracija, SPOT Svetovanje). 


Obveščamo vas, da SPOT točka PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro, Lokalni pospeševalni center Haloze         

deluje, samo za stranke z območja občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk- za izvedbo nujnih postopkov- OBVEZNI PREDHODNI DOGOVOR PO TELEFONU (med 9. in 13. uro na telefonski številki 02 795 32 00).       

 Zahvaljujemo se za razumevanje,

ekipa LPC HalozeVabimo vse socialne podjetnike, zadružnike in skupine ali posameznike, ki se aktivno ukvarjajo z reševanjem perečih družbenih izzivov, da se vključijo v Pospeševalnik družbenih inovacij SocioLab in z našo podporo uresničujejo svoje družbeno poslanstvo.

V Pospeševalniku SocioLab smo z mentorstvom, svetovanjem in podjetniškimi usposabljanji podprli že 23 socialnih podjetij, socialno-podjetniških iniciativ in zadrug. Če imate družbeno inovativno idejo, ki bi jo radi spremenili v (socialno)podjetniško zgodbo, ali le izpopolnili svojo družbeno-inovativno storitev ali izdelek, potem je ta javni poziv prav za vas.

V Pospeševalniku družbenih inovacij SocioLab nudimo brezplačno podporo pri razvoju in uresničevanju podjetnih in inovativnih idej, ki rešujejo družbene probleme/izzive. Na voljo vam je:
- mentorstvo (vsakemu udeležencu/skupini/socialnemu podjetju/zadrugi se dodeli mentor, ki ga spremlja in usmerja ves čas vključenosti v Pospeševalnik)
- svetovanje (vključeni imajo dostop do svetovalcev, ki jim pomagajo pri razvoju poslovne ideje, zagonu socialnega podjetja ali zadruge, izboljšanju poslovanja, rasti socialnega podjetja/zadruge, trženju, digitalizaciji ali na drugih za dejavnost pomembnih področjih in sicer v skupni vrednosti do 2.500,00 EUR)
- usposabljanje (za manjše skupine vključenih organiziramo usposabljanja iz ciljno usmerjenih področij: marketing, prodaja, digitalne kompetence, socialno podjetništvo & zadružništvo, merjenje družbenih učinkov, ipd.)
- promocija (vključenost v digitalno promocijo, predstavitev na sejmih in drugih dogodkih, ipd.)
- mreženje in povezovanje (udeležba na konferencah, B2C in B2B srečanjih, ipd.)
- souporaba prostorov za sestanke, skupnostne aktivnosti, ipd. na 5 stičnih točkah v Podravju: Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Cirkulane, Lenart

Vključeni se lahko vsako leto potegujejo za naziv “Naj socialno podjetje ali zadruga Podravja” in prejmejo praktične nagrade.

Več informacij o javnem pozivu in projektu Sociolab najdete TUKAJ.

Javni poziv si lahko ogledate tukaj.

Obrazec za prijavo v pospeševalnik družbenih inovacij najdete tukaj.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v zadnjih dveh letih intenzivno sodelovalo s predstavniki Amazona s ciljem, da se slovenskim podjetjem omogoči poslovanje preko platforme Amazon Europe. Amazon je predvideval, da bodo vse potrebne tehnične rešitve implementirane v tretjem kvartalu lanskega leta, vendar je zaradi vzpostavitve boljše uporabniške izkušnje za sodelujoča podjetja prišlo do zamika.

Predstavniki Amazona so podali obvestili, da so vse potrebne tehnične prilagoditve uspešno implementirane, s čimer je Slovenija uvrščena med podprte države za poslovanje podjetij preko platforme Amazon Europe.

Pozivamo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da izkoristijo nov prodajni kanal za lansiranje svojih produktov preko platforme Amazon Europe, saj je to največji spletni prodajni kanal na svetu in izjemna priložnost za slovenska podjetja. 

Več info lahko preberete TUKAJ.


Zaposlitev delavca za sezonsko delo pomeni zaposlitev za krajšo ali daljšo pomoč v delovni sezoni  ali skozi celotno delovno sezono.
delodajalec lahko z delavci sodeluje na več načinov:
1. sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas (Zakon o delovnih razmerjih v 54. členu določa, da se lahko zaposlitev po pogodbi za določen čas uporablja tudi za opravljanje sezonskega dela)
2. podjemna pogodba (podjemno pogodbo lahko sklene fizična oseba z naročnikom, ki je lahko fizična ali pravna oseba)
3. sodelovanje s samostojnim podjetnikom (na podlagi dogovora ali pogodbe podjetnik opravi dogovorjene naloge iz za to izstavi račun)
4. zaposlitev študenta preko študentske napotnice

Najbolj brano ta mesec

Arhiv spletnih objav