Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 4.9.2020 objavilo Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije), so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, imajo 10-49 zaposlenih in so registrirani pred 1.1.2018.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto).
  • Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev
  • DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv.
  • Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na stroške plač.

ROK ZA PRIJAVO: 5. 10. 2020 do 23.59

Dodatne informacije o razpisu: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.

V LPC Haloze vam lahko ponudimo svetovalno pomoč pri pripravi Strategije ponovnega zagona poslovne dejavnosti in vstopa na trg v času trajanja projekta, pripravi likvidnostnega načrta ter oceno vplivov na okolje. Vaše potrebe lahko sporočite na info@halo.si. 


Najbolj brano ta mesec