Vlada je sprejela novo Strategijo slovenskega turizma 2022–2028 za prihodnji sedem let. Strategija ponuja odgovore na izzive in okoliščine turistične panoge. Strateška usmeritev slovenskega turizma gre v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti, s poudarkom na naši naravi in kulturni identiteti.

V strategiji je zastavljenih pet strateških ciljev:

1. povečanje kakovosti, vrednosti in zagotovitev celoletne turistične ponudbe;

2. povečanje zadovoljstva lokalnih prebivalcev, zaposlenih v turizmu in gostov;

3. pozicioniranje turizma kot generatorja vrednosti in trajnostnega razvoja;

4. razogljičenje in uravnoteženje slovenskega turizma ter

5. zagotovitev kompetentne in učinkovite upravljavske strukture.

Za doseganje ciljev je v strategiji opredeljeno sedem politik s konkretnimi ukrepi: naložbe in podjetniško okolje, javna/skupna infrastruktura in dediščina za turistični ambient Slovenije, človeški viri za dvig dodane vrednosti, trajnost in zelena shema slovenskega turizma, dostopnost in trajnostna mobilnost, upravljanje destinacij in povezanost turizma, produkti in trženje.

Več o sprejetju nove Strategije slovenskega turizma 2022-2028 na povezavi.

Strategija slovenskega turizma 2022-2028_dokument

Strategija slovenskega turizma 2022-2028_predstavitevV aprilu se zaključuje štiriletni projekt SocioLab Podravje, ki je bil zasnovan kot podporno okolje za obstoječa socialna podjetja in pomoč iniciativam za lažji zagon idej. 

5. 4. 2022 je v Mariboru potekala zaključna konferenca projekta z nazivom »ZGODBE SPREMEMB« Družbene inovacije in socialna ekonomija za skupnost in zeleni prehod.

Več o projektu in njegovih rezultatih si lahko prebereta na povezavi tukaj.

Na mednarodni konferenci socialne ekonomije je delovanje zadruge predstavil predsednik Vinarske zadruge Haloze, z.o.o., so.p. Jožef Šmigoc. V Sloveniji je registriranih 265 socialnih podjetij. Vinarska zadruga Haloze z.o.o., s.p. je bila izbrana v družbo 10 socialnih podjetji v Sloveniji za predstavitev kot primer dobre prakse. 
Eden izmed partnerjev v projektu je bilo tudi PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro. Direktor Jernej Golc je predstavil vsebine, s katerimi smo se srečevali v projektu: "Kako podpreti sektor socialne ekonomije pri zagonu in rasti na podeželju?"
Več utrinkov s konference najdete tukaj. DRUŽBENE INOVACIJE IN SOCIALNA EKONOMIJA ZA SKUPNOST IN ZELENI PREHOD 

Ekipa projekta SocioLab organizira in vabi na enodnevno konferenco o socialni ekonomiji, 5. aprila 2022, ki bo potekala v hibridni obliki, in sicer v spletnem okolju in v Draš Centru (Pohorska ulica 57) v Mariboru. Na konferenco se je zaradi  lažje organizacije dogodka in omejenosti kapacitet spremljanja potrebno predhodno prijaviti. 

Prosimo vas, da se konference v živo, pravočasno prijavite. PRIJAVNICA

Podroben program konference najdete  in vabilo najdete tukaj.

Spoznajte srž socialne ekonomije in dobre ter uspešne zgodbe, ki jih pišejo socialni podjetniki, zadružniki in družbeni inovatorji. Vabljeni! 

  • ponedeljek, marec 07, 2022

Javni razpis P4I 2020 za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih (obmejna problemska območja) je namenjen za investicije mikro, malim in srednje velikim podjetjem v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge) s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe z vzpostavitvijo nove poslovne enote / podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe in prispevajo k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja. Beseda »proizvodnja« v besedilu javnega razpisa pomeni tudi izvajanje storitev.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom in skladni z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom. Upravičeni stroški so:
- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme),
- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta, do največ 10 % celotnih upravičenih stroškov projekta),
- stroški transporta, montaže in zagona opreme. V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva. 

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis.


Prijavna roka: 29.3.2022 in 12.4.2022 do 14 ure.

Prijavni obrazci in več informacij je dosegljivo tukaj


 Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta GoMED (Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija)  organizira on-line delavnico 

Digitalni Marketinški pristopi na mediteranskih trgih

v sredo, 9. februarja 2022, s pričetkom ob 10.00, na Zoom

GoMED projektna ekipa vas vljudno vabi na delavnico pod vodstvom Mirjane Busančić, vodje prodaje v podjetju Vsi.si, d.o.o.

Pogoji za udeležbo:
Sedež podjetja mora biti znotraj programskega območja projekta GoMED. Preverite tukaj.
 
PRIJAVA: prijava na dogodek je možna izključno preko spodnje spletne prijavnice, izpolnite jo najkasneje v petek, 4. februarja 2022. 

KOTIZACIJA: Delavnica je brezplačna. 
Najbolj brano ta mesec