Vlada je na 26. redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij. S tem je vključenih v obmejna problemska območja 90 občin iz Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje statusa obmejnega problemskega območja.

Regionalne razvojne agencije so skladno z uredbo morale pripraviti do konec leta 2019 štiriletni program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja, ki jih medresorsko obravnavajo ministrstva in Vlada.

Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal za 20 mio € brezobrestnih posojil, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe. Namen in cilj ukrepa je ohranjanje gospodarske dejavnosti za zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

Višina zaprošenih sredstev je lahko od 5.000 € do 50.000 € do 100% upravičenih stroškov brez DDV. Obstaja tudi možnost je 6 mesečnega moratorija in 60 mesecev dobe vračanja.

Upravičeni stroški so od 1.2.2020 naprej in so:
- Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
- Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
- Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih
poslovnih prostorov
- Nova oprema
- Rabljena oprema
- Novi delovni stroji
- Rabljeni delovni stroji
- Neopredmetena sredstva
- Administrativni stroški
- Stroški materiala
- Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
- Stroški transportnih storitev
- stroški sejmov, reklame in reprezentance
- Stroški plač in povračil v zvezi z delom
- Drugi operativni stroški

Vloge se oddajo v elektronski obliki tukaj.
Sta razpisana dva roka in sicer 24.8.2020 in 9.10.2020.

Razpis je objavljen na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada

V primeru, da potrebujete pri pripravi vloge strokovno pomoč, svetovanje ali nasvet se lahko obrnete tudi na Podeželsko razvojno jedro Halo - LPC HalozeNajbolj brano ta mesec